Szakmai programok

Tanulói ismeretek fejlesztése egészségtudatosság témakörben

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében általános iskolai tanulók részére egészségügyi szakember bevonásával élményszerű, interaktív foglalkozásokat szervezünk. Az egészségmegőrzés, a higiénia és a táplálkozás szabályainak ismerete a személyközi, interkulturális és szociális kulcskompetenciák közé tartozik. Az előadásokon elhangzik az egészség fogalmának spirituális dimenzióval kibővített (testi, lelki, szociális jól-lét) értelmezése, felhívva a diákok figyelmét a mentális folyamatok szerepére az életminőséggel kapcsolatban. Az egészségre való törekvés minden egyén életfeladata, a prevenció eszközeinek, módszereinek megismerése fontos, része a felelősségteljes életvitelnek/életvezetésnek, viselkedésnek. Az előadások legfőbb célja, hogy a tanulók tisztában legyenek az egészségüket károsító tényezőkkel, és megtanulják, kitől milyen helyzetben célszerű/szükséges segítséget kérniük a témát érintő kérdésekben. A segítségkérés szempontjából fontos tényező, hogy erősödjön a bizalom a kamaszokban a felnőttek (szüleik, tanáraik) iránt, s meg merjék szólítani őket problémáikkal – adekvát módon megfogalmazva azokat. Többek között ehhez járulhatnak hozzá a foglalkozások. A foglalkozásokat orvosi körzetenként évente egy alkalommal tartjuk.

Pályaorientációs előadások tanórán kívüli foglalkozások keretében

Az általános iskola felső tagozatosai számára továbbtanulást ösztönző rendezvényeket szervezük, hogy lehetőséget biztosítsunk a tanulók személyiség és kompetenciafejlesztésére, játékos, szórakoztató eszközökkel. A programok segítik a résztvevők iskolai és – a későbbiekben a - munkaerő-piaci érvényesülését. A foglalkozásokon a hátrányos helyzetű tanulók bevonására, aktivizálására külön hangsúlyt fektetünk. A foglalkozások általános céljaként említhető a tehetséggondozás, az életpálya-építés, mint fogalom megismerése, a továbbtanulás iránti igény fokozása, valamint a továbbtanulásra történő felkészítés. Mindez oktatási szakemberek segítségével valósult meg, a helyi pedagógusok bevonásával. A foglalkozásokon a kulcskompetenciák közül a tanulás tanulása kerül előtérbe: a gyerekek erősségeikkel, gyengeségeikkel, készségeikkel ismerkednek. Megismerkednek továbbá a rendelkezésre álló oktatási és képzési lehetőségekkel. Megtanulják, hogy már az általános iskolai tanulmányaik folytatása során hozott döntéseik befolyásolhatják későbbi pályafutásukat. Csoportos önismereti tréningeken alkalmazott gyakorlati feladatok irányulnak a koncentráció, együttműködés, kommunikáció, alkalmazkodóképesség, rugalmasság fejlesztésére. A kötetlenül zajló, vidám hangulatú foglalkozásokon a diákok felismerik, hogy a tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenység lehet. Fejlődik továbbá a belső késztetés az ismeretek, készségek élethosszig tartó elsajátítására. A projektterület minden általános iskolája évente egy alkalommal részt vesz a programban.

Humán szakmai nap és workshop

A projektterület védőnői, önkormányzati hivatali dolgozói, közművelődési és szociális szakemberei számára szakmai napokat szervezünk. A humán alapszolgáltatásokban tevékenykedők a szakmaközi konzultációkon, műhelybeszélgetéseken megismerhetik egymás feladatköreit, hatásköreit, kompetenciáit, így megvalósul a célul kitűzött szakmai információcsere. A résztvevők továbbá előadásokat hallhatnak, információkat kaphatnak az éppen aktuális, területüket érintő változásokról, innovációkról. Évente egy szakmai nap megszervezését támogatja a projekt.

Egyéni óvodai fejlesztés

Az egyéni óvodai fejlesztések keretében a projektterület óvodáiban dolgozó óvodapedagógusoknak adunk megbízást. A megbízás óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tematikus foglalkozások (mozgásos játékok, zeneovi, logopédia, egészségnevelés) megtartására szól, összesen 10 alkalommal, egymás után két gyermek részvételével. A foglalkozások havi rendszerességgel zajlanak. A fejlesztésről egyéni fejlesztési naplót vezetnek az óvodapedagógusok. A foglalkozások négy nevelési éven át tartanak. A fejlesztésbe vont gyermekek szülei egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos edukációban részesülnek.